Resums Comunicacions, Pòsters i Publicació Digital

 

PUBLICACIÓ DIGITAL:

TREBALL EN XARXA PER A UNA EDUCACIÓ PERSONALITZADA - VALORS EN UNA SOCIETAT CANVIANT

 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT PER A LES PERSONES QUE PRESENTIN COMUNICACIONS I / O PÒSTERS:

 

Tramesa de propostes de comunicacions i pòsters per avaluació a través del correu comunicacions@educarenxarxa.cat: 18 de setembre de 2017

Informació als autors/es de l’acceptació o no de la comunicació o pòster: 28 de setembre de 2017  

Idiomes en què es poden presentar pòsters i comunicacions: català, castellà, aranès i anglès

 

RESUMS DE COMUNICACIÓ:

El resum de la comunicació ha de ser d’un màxim de 500 paraules, amb lletra Times New Roman i cos 12. A l’inici o al final ha de constar el correu electrònic de l’autor/a o d'un dels autors/es. Ha de contenir un títol (que ha de ser concís i reflectir el treball que es presenta); el nom dels autors/autores; una introducció breu on els autors han de presentar el marc teòric i/o empíric en què es basa l’aportació que presenten; els objectius  y la metodologia. Ha d’incloure també els principals resultats, un apartat final de conclusions i la bibliografia escrita en format APA. S’hi ha d’indicar també si és un treball acabat o en curs.

 

POSTERS:

Per a la presentació de pòsters podeu fer servir la plantilla i els criteris de format  adjunts.

Format:

  • S’ha d’incloure els logotips d'EDUCAR EN XARXA de l'IEI i de la Diputació de Lleida (descarregar)

  • Les dimensions dels pòsters han de ser d'un màxim de 120 cm (vertical) per 80 cm (horitzontal) que permeti una lectura clara a un metre i mig (1,5 m) de distància.

  • Impressió en paper, cartolina o paper fotogràfic. El material que s'utilitzi no haurà de ser excessivament gruixut o pesat, a fi d'assegurar la seva fixació al panell.

L'autor/a haurà d'enviar una versió digital del cartell en format JPEG o PDF mitjançant la plataforma del congrés, abans del dia 18 de setembre.

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS I COMUNICACIONS

El primer dia del Congrés els participants amb  pòsters caldrà que s’encarreguin de buscar el lloc que els correspon que estarà indicat en l'espai específic habilitat. Els pòsters estaran exposats durant tots els dies del Congrés.

Per a la defensa de les comunicacions els autors/es disposaran d’un quart d’hora. No cal que portin el text redactat en format article, encara que sí que han d’aportar a la persona coordinadora del grup on presentin la comunicació un text ampli d’entre 2-3 fulls que ampliï el resum anterior i evidenciï amb detall el contingut del que es presentarà.

Exemple de plantilla de pòsters: